அகத்தியர் கர்மகாண்டம் நூல் | ஓங்காரக்குடில் செங்கல்பட்டு தருமம்

 !ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகள் திருவடிகள் பாேற்றி!   யாராலும் திருடி விட முடியாத செல்வம் ,  உங்கள் தர்மத்தால் பிறர் வயிற்றுக்குள் சென்ற உணவு. அகத்தியர் கர்மகாண்டம் நூல்   ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் திருச்சி, துறையூர்  கிளை… அகத்தியர் கர்மகாண்டம் நூல் | ஓங்காரக்குடில் செங்கல்பட்டு தருமம்Read more